1.9.2020

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (henkilötietolaki 523/1999 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Opushammas (Kielokallio Oy)

y-tunnus: 2645139-5

2. Yhteyshenkilö

Tiina Ojala

sähköposti: asiakaspalvelu@opushammas.fi

3. Rekisterin nimi

Opushammas asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

4. Oikeutusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään henkilön suostumuksen, sopimuksen tai rekisterinpitäjän edun, kuten asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Opushampaan asiakas- ja sidostahosuhteiden hoitaminen, palveluiden

tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä palveluiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä:

– asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyvät tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja y-tunnus.

– asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten toimeksiannon, sopimuksen ja palveluiden sisältö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot sekä julkiset lähteet, kuten yritystietojärjestelmä ja internet. Henkilötietoja

voidaan kerätä myös luovutuksena toisilta rekisterinpitäjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää konserniyhtiöille. Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päätyttyä rekisteröidyn

tiedot voidaan säilyttää suoramarkkinointirekisterissä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu muun muassa salasanoin ja palomuurein. Muut kuin

sähköisessä muodossa olevat aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan

rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten palveluksessa olevat henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen

virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus

tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten

henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää

todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön tehneelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä

ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).